ಬ್ಲಾಕ್‌ಫ್ರೈಡೇ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ---- $50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್!!! ---- ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ !!!

ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)

ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 1ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 2ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 3ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 4ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 5ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 6ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 7ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 8ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 9ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 10ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 11ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 12ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರ 13ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸರ್ (ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮರು-ಶೈಲಿ / ಹೈಡ್ರೇಟ್ / ಸುಗಂಧ (ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್)

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ $ 49.99

 

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವರಗಳು:


* ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಏಸ್ ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು or ಏಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ*

ನಮ್ಮ 4-ಇನ್ -1 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ® ಬ್ರಷ್ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್, ಮೈಕ್ರೋ-ಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನೆತ್ತಿಯ ಉತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಡಿಟ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಏಸ್ (ಅಡೆಪ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್) ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುವ ಹೊಸ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ-ಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ - ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಬಿಜೌ ನಳಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಏಸ್ (ಅಡೆಪ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್) ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೇವವಿಲ್ಲದೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ - ಕುಂಚದ ಮಸಾಜ್ ಪ್ರಯೋಜನವು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಏಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಮೈಕ್ರೋ-ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ® ಬ್ರಷ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಚಕವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಕಾರದ ಕುಂಚ - ಅಸಾಧಾರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆರಹಿತ, ಬಾಗಿದ ಶೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಬ್ರಷ್ ಕುಶನ್ - ಸ್ವಚ್ .ಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರಷ್ ಕುಶನ್.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಬಿಜು ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಹೊರಪೊರೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಸ್ (ಅಡೆಪ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ಹನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಜ್ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ:

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ® ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಸ್ (ಅಡೆಪ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ಸ್) ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನೀರೊಳಗಿನ ಮುಳುಗಬೇಡಿ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್:

1x ಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರಷ್
1x ಮಿನಿ ಏಸ್ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಶೈನ್
1x ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್
1x ರೀಫಿಲ್ ವಿತರಕ ಬಾಟಲ್
1x ಮೆನು

ಯಾವುದೇ ಫಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಟ್ಯಾಬ್ ತೆರೆಯಿರಿ

ಗ್ರಾಹಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

4 ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆ
ಮುಚ್ಚು (esc)

ಪಾಪ್ಅಪ್

ಮೇಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಬಳಸಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಪುಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಳ ಕರೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಹುಡುಕು

ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ